Tag: đặc tính cá xecan

Cá tứ vân – Cá xecan

Cá thành thục ở 5 – 6 tháng tuổi, đẻ trứng dính trên giá thể mềm đặt chìm dưới đáy. Cá đẻ xong cần tách riêng cá bố mẹ để tránh cá ăn trứng, trứng nở sau 2 – 3 ngày ở nhiệt độ 28 – 300C. Cá..  Cá tư vân còn gọi là cá